۲۷ شهریور
ahad

به نام خدا فوتبال به یک پایگاه و جایگاهی در دنیای مدرن امروز رسیده است که نقش و تاثیر آن در بین ملت های مختلف دنیا با قومیت ها و فرهنگ های مختلف توانسته به یک بهانه و موضوع مشترک در نزدیک کردن قلب ها و دلهای مردم دنیا با آداب و رسوم مختلف در…